Bygdearkiv i Hole

hole bygdearkiv
De fra Hole historielag som er sentrale i opparbeidelsen av Bygdearkivet, fra venstre: Sten Høyendahl, Randi M. Hoftun, Margit Harsson og Gudmund Bakke.
Foto: Privat
.

Endelig har det lyktes for Hole historielag å få etablert et bygdearkiv i kommunen. For et snaut år siden fikk historielaget tildelt et egnet rom på 41 kvadratmeter i Kulturskolens lokaler på Kjellerberget.

Les mer: Bygdearkiv i Hole

Ringerike Slektshistorielag

slektshistorielaget
Gammelt foto fra Slektshistorielagets webside
.

Ringerike Slektshistorielag har i dag rundt 200 medlem¬mer, et høyt tall for et lag som bare om¬fatter to kommuner. Formålet har vært å øke interessen for lokal- og slektshistorie. Laget er sprunget ut av Ringerike Historielag som ble stiftet i 1953, og der det i 1985 ble dannet en slektshistoriegruppe. Først i 2003 ble Ringerike Slektshistorielag en selvstendig forening, men navnet er brukt siden 1994. Lagets leder i dag er Sten Høyendahl. Fire ganger i året holdes kurs og møter med foredrag, dels sammen med Ringerike Historielag eller DIS Buskerud, og disse er gjennomgående godt besøkt.

Les mer: Ringerike Slektshistorielag

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.