Ringerike Slektshistorielag

slektshistorielaget
Gammelt foto fra Slektshistorielagets webside
.

Ringerike Slektshistorielag har i dag rundt 200 medlem¬mer, et høyt tall for et lag som bare om¬fatter to kommuner. Formålet har vært å øke interessen for lokal- og slektshistorie. Laget er sprunget ut av Ringerike Historielag som ble stiftet i 1953, og der det i 1985 ble dannet en slektshistoriegruppe. Først i 2003 ble Ringerike Slektshistorielag en selvstendig forening, men navnet er brukt siden 1994. Lagets leder i dag er Sten Høyendahl. Fire ganger i året holdes kurs og møter med foredrag, dels sammen med Ringerike Historielag eller DIS Buskerud, og disse er gjennomgående godt besøkt.

Medlemsbladet Hringariki er lagets flaggskip, og er fra 1991 kommet ut med to numre årlig. I den første redaksjonskomitéen satt Kjell Hallmann, Eigil Elsrud og Thorleif Sol¬¬berg, og de to sistnevnte var med i redak¬sjonen helt fram til 2009. Thor¬leif Solberg har forfattet hele 73 artikler i bladet, en rekord som skal bli vanskelig å slå. Dagens redaksjon har i sammen¬likning kort fartstid: Sten Høyendahl og Ole E. Yttri fra 2007, Nils Els¬rud og Tom Larsen fra 2010, og Marte Inger Stubberud fra 2016.

Fra 2010 er Hringariki kommet ut i en mer modernisert utgave med 72 sider og ny layout. Bladet er ikke i salg, men sendes ut til medlemmene to ganger i året. I tillegg til slektshistorie bringer bladet mange rent lokalhistoriske artikler. Den som ikke leser Hringariki, går glipp av mye lokalhistorie!

Laget har siden 2010 hatt egne nettsider der mange avskrifter er lagt ut, blant annet kirkebok 1 (1704-1716) og 2A (1716-1725) for Norderhov. Kirkebok 2B (1725-1739) vil snart bli lagt ut.

Fra første stund er det satset på å registrere lokalt kildemateriale, særlig de eldste tingbøkene. Samtlige tingbøker i perioden 1652-1707 er avskrevet av Terje Gudbrandson, Jens Petter Nielsen, Thorleif Solberg og Sten Høyendahl. Dette gjør Ringerike til et anvendelig forskningsobjekt for 1600-tallet. Folk som har fulgt sin slekt tilbake til kirkebøkenes begynnelse rundt 1700, vil i tingbøkene kunne spore slektslinjer tilbake til bønder født langt nede på 1500-tallet. De aller fleste tingbokavskriftene med registre er lagt ut på lagets nettsider. Ellers har Sten Høyendahl skrevet av sikt- og sakefallsregnskapene mellom 1612 og 1660, og Tom Larsen fattigmanntallet for 1742. Begge disse er utgitt som egne publikasjoner, men vil snart bli lagt ut på nettsidene.

I 2009 ga laget ut praktboken «Middelalderbrev fra Ringerike 1263-1570», en kildeutgave med originaltekster og oversettelse til moderne norsk av avdøde Eyvind Fjeld Halvorsen og Magnus Rindal, begge professorer i norrønt språk. Bjørn Geirr Harsson har vært prosjektansvarlig for utgivelsen. Eyvind Fjeld Halvorsen, som også har bidratt med flere artikler i Hringariki, har i sine yngre dager etablert oversikter over hver enkelt gård på Ringerike med kildehenvisninger fram til 1660-årene. Dette arbeidet har han velvillig stilt til disposisjon for laget og andre interesserte, og vil snart bli lagt ut på lagets nettsider.

Flere av lagets medlemmer, i første rekke Ole E. Yttri, har deltatt i arbeidet med bygdebøkene for Hole som kom ut i perioden 2000-2013. Laget besvarer ellers et stort antall henvendelser med forespørsler om slekt, både fra medlemmer og andre, ikke minst amerikanere.

Henvendelser kan rettes til Sten Høyendahl, Denne e-postadressen er beskyttet mot programmer som samler e-postadresser. Du må aktivere javaskript for å kunne se den.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.