27. mars: Hvordan redde et vikingskip?

osebergskipet
Osebergskipet Wikimedia Commons Vikingskipmuseet, Oslo

Oseberggraven med skip og andre gravgaver er en av de rikeste og mest kjente vikingtidsgravene vi har og har status som selve symbolet på vikingtiden i Norge. Det har gått over 100 år siden utgravningen. Hva kan funnet fortelle oss om vikingtiden? Og hva har vært gjort og hva gjøres for å ta vare på kulturarven for generasjoner etter oss.

Fellesmøte mellom Ringerike og Hole historielag og Veien kulturminnepark.
Onsdag 27. mars kl 19.00 i Veien kulturminnepark. Kafeen er åpen fra kl 18.00

Årsmøte i Ringerike historielag

vikingskip
Everhardus Koster (1817-1892): Viking ships on the river Thames

Ringerike Historielag avholder årsmøte tirsdag den 19.mars kl 18.00 i Svenskestua på Norderhov.

Sakspapirer er sendt alle medlemmene. Det er kun medlemmer som har tale- og stemmerett under årsmøtet. Umiddelbart etter at årsmøtesakene er ferdigbehandlet, det vil si ca kl 19.00, fortsetter vi med et foredrag av Ragnar Wergeland fra Hardraade Vikingskipsforening. Han forteller om byggingen av vikingskipet på Sundvollstranda i Hole.

Det blir kaffe og kaker. Alle er velkommen!

Nils Elsrud forteller om utvandringen fra vårt distrikt

utvandring fra ringerike

Utvandringen fra Norge til Amerika foregikk i perioden 1825-1920. Fram til 1836 var utvandringen moderat og til dels dominert av religiøse og politiske minoriteter. De store utvandringsbølgene startet i 1860-årene. Omtrent 800 000 nordmenn utvandret til Amerika. Motivet for masseutvandringen var svært sammensatt: Fattigdom, undertrykking, klassedeling, overbefolkning og næringsmessige reguleringer i Norge, foruten eventyrlyst og rykter om billig jordbruksland i Amerika

Hør historien om Helge Helgesen Øveren fra Lunder – som er den første kjente utvandreren fra vårt distrikt. Du får også historien om et par av dem som deltok i Borgerkrigen 1861-1865. Vi har 2 fra distriktet som ble drept i Indianeropprøret.

Nils Elsrud kommer også til å si litt om Nord Dakotas rikeste person i 1913 - som var fra vårt distrikt.

Ringerike Historielag tirsdag 19. februar kl 19.00 i Svenskestua på Ringerikes Museum.

Program 2019

15. januar
Bondetogene 1818. Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg.
Ringerikes museum, kl. 19.
Fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

19. februar
Amerikafarere fra Ringerike. Foredrag av Nils Elsrud
Ringerikes museum, kl. 19.

19. mars
Ringerike historielag : Årsmøte
Etter årsmøtet blir det orientering av Hardraade Vikingskipsforening v/ Ragnar Wergeland. Han skal fortelle om vikingskipet som skal bygges på Sundvoldstranda i Hole.
På forhånd takk!
Ringerikes museum, kl. 18

27. mars
Hvordan redde et vikingskip? Foredrag av arkeolog Ellen Marie Næss.
Veien kulturminnepark, kl. 19.
Fellesmøte mellom Veien kulturminnepark, Hole – og Ringerike historielag.

22. mai
Kirkestafetten fortsetter : Vi besøker Viker kirke onsdag 22.mai klokka 19.00. Det blir omvisning av Anders Skrataas og Andreas Dammen. Hvis du har behov for transport, ring 90 57 78 11. Det blir også en enkel bevertning. Alle er velkommen.

20. august
Vandreturen i Nikkelverket er utsatt til 2020 pga. midlertidig ufremkommelighet i området.

7. september
Ringeriksdagen
Ringerike historielag har stand på Søndre torg hele dagen

22. oktober
Hvitekrist. Foredrag av Tore Skeie som har gitt ut bok om viking- og krigerlivet til Olav Haraldsson
Ringerikes museum, kl. 19

19. november

"Med barnål på ryggen og sot under negla"
Ingunn Jahr forteller om turer, kultur og natur i sine opplevelser på Krokskogen og presenterer sin nye bok.
Ringerikes Museum kl 19.

7. desember
Julemøte med allsang og rømmegrøt.
Ringerikes museum, kl. 13

Bondetogene 1818

politiserende bonder
Politiserende bønder 1849 Adolph Tidemand

"Den 12. og 13. september i 1818 var flokker av bønder fra flere steder på Østlandet samlet på Sundvollen og Krokskogen i Buskerud amt. Bøndene var på vei til Christiania for å få snakke med kong Carl Johan og Stortinget om deres misnøye over den nye skattelovgivningen etter opprettelsen av den nye norske staten i 1814. Dette var andre gangen bøndene forsøkte å samlet komme frem med sin misnøye. Også i slutten av august hadde bøndene vært på samme sted, og der hadde de blitt oppfordret av lokale embetsmenn om å vende hjem. Bøndene hadde fulgt oppfordringen, men før de reiste hjem hadde en del planlagt at de igjen skulle samles den 12. og 13. september. Da bøndene igjen samlet seg, fryktet myndighetene for hva bøndene kunne finne på og de bestemte seg for å få
en slutt på uroen. Militære ble sendt ut for å møte bøndene. Flere bønder ble arrestert og ført til Akershus festning. Uroen stilnet like etter, og det ble ikke flere enn disse to bondetogene" (Fra masteroppgaven til Sonja Serina Finstad Johansson).

Foredrag av Sonja Serina Finstad Johansson fra Statsarkivet i Kongsberg. Ringerikes Museum 15. januar kl 19.00

Møtet er et fellesmøte mellom Ringerike slektshistorielag og Ringerike historielag.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 50,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.