Innkalling til årsmøte i Ringerike historielag 2024

Igjen nærmer det seg årsmøte, og her finner du innkallingen.

Sted: Svenskestua, Ringerikes Museum

Tidspunkt: Tirsdag 19. mars 2023, kl. 18:00

Årsmøtedokumenter:

- Innkalling
- Årsberetning
- Regnskap og budsjett

Saksliste:
1. Valg av møteleder
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av 2 medlemmer til å underskrive protokollen
4. Årsmelding for 2023
5. Årsregnskap for 2023
6. Budsjett og møteplan for 2024
7. Innkomne forslag
Forslag fra styret
1 Øke kontingent fra 250,- til 300 fra og med 2025
2 Opprette formidlingsfond – styret vurderer størrelsen på dette ut fra
likviditet
3 Vedtektsendring §5 – 3 avsnitt. Tilføyelse: saksdokumentene sendes kun
på e-post
8. Valg
Medlemskontingent for 2024
Husk å betale medlemskontingenten! (Gjelder ikke de som har livsvarig medlemskap)
Kr 250,- innbetales til konto nr. 2280.21.26070 innen 1. mars 2024
NB! Merk innbetalingen med «2024 – Navnet ditt»
Åpent møte kl. 19:00
Etter årsmøte blir det åpent møte
Foredragsholder: Anne Sofie Hval
Tema: Eidsvoldmannen fra Vågård
Enkel servering
Vel møtt!
Hønefoss 11. januar 2024
Styret i Ringerike Historielag

Det tas forbehold om endringer. Innkalling sendes også den enkelte på mail.

Neste møte

Vi besøker Hval kirke på Hallingby tirsdag 18. juni 2024 kl. 18:00.
Sognepresten i Hval kirke, Per Asle Djupvik,har invitert Anders Skratås til å fortelle om kirkens historie, men vil også selv være tilstede.
Anders Skratås har skrevet kirkens historie i forbindelse med dens 150 års jubileum.

Historiske hefter

collage 5 smaahefter 

- Søndre torg
- Nordre torg
- Blybergshaugen
- Bakeriene i Hønefoss
- Pølsemakerier og kjøttforretninger i Hønefoss

Disse guidene er skrevet for å gi et historisk tilbakeblikk på de begivenheter som fant sted på Nordsida og rundt Nordre Torg i forbindelsen med grunnleggelsen av Hønefoss som by.
Videre å gi et innblikk i den utviklingen som har vært på Blybergshaugen og Nordsida fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag.

Alle heftetene får du kjøpt hos Norli i KUBEN. Prisen er kr 100,- pr. hefte.

 

grasrotannonse

Ringerike Historielag Pb 3008 3501 HØNEFOSS Org nr 995 091 518

Copyright © 2014. Ringerike Historielag All Rights Reserved.